Apie Sumanią specializaciją

 

Sumani specializacija – valstybės paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms strategija, kurią kurdama Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, nustatė savo mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų prioritetus, atsižvelgdama į turimus ar galimus konkurencinius pranašumus.

Siekiant stiprios, konkurencingos ekonomikos kiekvienai šaliai būtina investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Tačiau turint ribotus išteklius reikia priimti sudėtingą sprendimą, kurioms sritims skirti didžiausią dėmesį ir finansavimą. Ieškant atsakymo į šį klausimą Europoje gimė sumanios specializacijos idėja.

Kiekviena Europos Sąjungos šalis ar regionas, atsižvelgdami į savo unikalias savybes, turimą potencialą parengė savo sumanios specializacijos strategijas, kuriose numatė savo MTEP ir inovacijų raidos kryptis ir prioritetus. Remiantis šiais prioritetais naujajame Europos Sąjungos finansinio programavimo etape (2014-2020 m.) bus galima argumentuotai paskirstyti investicijas ir finansinę paramą didžiausią potencialą turintiems mokslo ir verslo projektams, taip skatinti šalies ekonomiką ir didinti konkurencingumą. 

Lietuvos sumanios specializacijos strategija pradėta rengti 2012 m. Šį procesą koordinavo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), įpareigotas Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ūkio ministerijos. 

Prioritetinės MTEP ir inovacijų raidos kryptys buvo nustatytos atlikus analizes, koks Lietuvoje yra verslo potencialas, koks jo imlumas žinioms, ar pasinaudodami iš mokslo gautomis žiniomis verslininkai galės įsijungti į pasaulines vertės grandines, eksportuoti savo gaminius ir taip prisidėti prie ekonomikos stiprinimo. Taip pat buvo analizuojama, ar Lietuvoje yra pakankama svarstomos srities mokslo ir studijų kokybė, kiek pajėgumų vystyti šią sritį yra viešajame sektoriuje ir kiek konkrečios srities vystymas prisidėtų sprendžiant šalies, ES ar pasaulio ekonomines ir socialines problemas.

Pirmajame etape įvardinus bendrąsias prioritetines raidos kryptis, jos buvo susiaurintos iki konkrečių technologijų, kuriose šalis turi arba gali turėti konkurencinius pranašumus. Tam buvo būtina įvertinti kiekvienos nagrinėjamos srities perspektyvas, galimybes ir iššūkius, išanalizuoti jas veikiančią aplinką, rinkos tendencijas, identifikuoti problemas ir rizikas, galinčias kelti pavojų prioritetu pasirinktos srities plėtrai.

Siekiant, kad strategija būtų grįsta bendru sutarimu, į procesą buvo įtrauktos visos suinteresuotosios šalys – mokslininkai, verslininkai, viešojo sektoriaus atstovai. Jie savo požiūrį atskleidė plataus masto apklausų metu bei pusšimtyje ekspertinių diskusijų. 

Lietuvos sumanios specializacijos strategijoje įvardinamos šios prioritetinės kryptys: energetika ir tvari aplinka; agroinovacijos ir maisto technologijos; sveikatos technologijos ir biotechnologijos; įtrauki ir kūrybinga visuomenė; nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; transportas, logistika, informacijos ir ryšių technologijos. Šiose kryptyse buvo išskirti konkretūs prioritetai, kurių sąrašą galima rasti čia

2015 m. pradžioje Lietuvos sumanios specializacijos strategiją oficialiai patvirtino Europos Komisija. Jos atstovų akimis, Lietuva pasirengusi kurti žiniomis grįstą ekonomiką, efektyviai pasinaudoti mokslo laimėjimais ir turimas žinias paversti pinigais.  

Daugiau informacijos: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Vyriausybės strateginės analizės centras

Vyriausybės strateginės analizės centras

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba